Husregler

Gæster

Du er velkommen til at have gæster blot du tilrettelægger dine besøg, så det ikke forstyrrer din deltagelse i møder, samtaler eller aktiviteter og at du og dine gæster viser hensyn til de øvrige familier i huset.

Overnattende gæster

Kun efter aftale er det muligt at have overnattende besøg.

Telefon

Det forventes at mobiltelefoner er slukkede under aktiviteter og møder.

Økonomi

Din kommune betaler for jeres ophold på Familieinstitutionen. Hvordan økonomien ser ud for dig afhænger af flere forhold, så tal med din sagsbehandler om det, hvis du er i tvivl.

Dagsinstitution til større børn

Børn der går i daginstitution bevarer oftest deres institutionsplads i hjemkommunen. Det aftales med sagsbehandler, hvordan transport frem og tilbage bedst kan klares, samt hvordan udgifterne hertil dækkes.

Medicin

Det er dit ansvar som forælder at opbevare medicin forsvarligt og udenfor børns rækkevidde. Der er aflåselig safety boks på værelserne, som kan benyttes hertil.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Familieinstitutionen. Rygning må foregå udendørs. Der er opsat askebægre ved alle udgangsdøre.

Alkohol og stoffer

Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af alkohol eller stoffer på Familieinstitutionen. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

Trusler og vold

Vi accepterer vi ikke truende og voldelig adfærd. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig bortvisning.