Kombineret udviklings- og undersøgelsesforløb

Mødeplan

Formøde

På formøde deltager forældrene, familiens sagsbehandler samt en familiebehandler og souchef fra Familieinstitutionen.

Familien er meget velkommen til at have pårørende og bisidder med. Det kan desuden være relevant at have andre deltagere fra familiens professionelle netværk med. Fx sundhedsplejerske, famiiekonsulent, støtte/kontakt-person el.a.

Dagsorden for formødet:

 • Vi taler om familiens situation og sagsbehandler bedes redegøre for, hvorfor ophold på Familieinstitution vurderes relevant for familien.
 • Vi taler med forældrene om, hvordan de ser deres situation, hvad der er vigtigt for dem, samt hvilken indstilling, de har til ophold på Familieinstitutionen.
 • Vi fortæller forældre og sagsbehandler om forholdene og hverdagen på Familieinstitutionen samt om, hvad et undersøgelses- el. udviklingsforløb omfatter og tidsperspektivet heri.
 • Familieinstitutionen oplyser om, at vi bruger video i vores arbejde med familierne med henblik på at udvikle tilknytningen og relationsdannelsen mellem forældre og børn samt styrke forældre i at se og forstå deres barns signaler.
 • Vi drøfter hvilke aftaler, der skal indgås i forhold til indflytning, weekender, økonomi, sundhedsplejerske, evt. daginstitution, evt. job, evt. støtte/ kontaktperson m.m.
 •  Familien bliver vist rundt i huset og får så vidt muligt forevist deres kommende lejligheds-enhed. 
 •  Familien får udleveret en liste over, hvad de skal huske at medbringe.

 

Opfølgende møde efter 4 uger:

 Dagsorden

1.  Siden sidst

 • Vi hører om familiens tanker og oplevelser af deres første tid på Ordruphøj.
 • Vi beskriver vores oplevelser af familien. Hvilke erfaringer vi har gjort i samarbejdet med familien, samt hvilke ressourcer og vanskeligheder, vi ser hos familien.
 • Sagsbehandler inviteres til at spørge til og kommentere det beskrevne.
 • Evt. netværkspersoner inviteres til at fremkomme med tanker og oplevelser vedr. familien og forholdene på Ordruphøj.

2.  Fremlæggelse af fokuspunkter for den kommende periode.
Familiens kontaktperson fremlægger oplæg for, hvilke områder,  der særligt skal være fokus  på i samarbejdet med familien den næste periode. 

3.  Opfølgning på indgåede aftaler fra formødet og evt. revidering heraf.

 • Herunder familiens weekender, transport, økonomi m.m.
 • Dato for næste opfølgningsmøde. 

Opfølgningsmøde efter 10 uger:

 Dagsorden

1.  Siden sidst

Vi taler om, hvordan det er gået med fokuspunkterne, som blev præsenteret ved sidste møde og præsenterer konklusionerne i undersøgelsesforløbet:

 • Beskrivelser af familiens ressourcer samt på hvilke områder familien vurderes at have behov for støtte
 • Hvorvidt samt hvordan det har været muligt at samarbejde med familien og fremme udvikling
 • Hvilke indsatser familien opleves at profitere af

2.  Afklaring vedr. foranstaltninger til familien videre frem

 • Det afhænger ofte af sagens karakter, hvor afklaret sagsbehandler er på dette tidspunkt vedrørende foranstaltninger til familien. Vi inviterer derfor til en afsøgende dialog mellem sagsbehandler og forældre om parternes synspunkter i forhold hertil og bidrager med støtte og kommentarer i det omfang, det vurderes relevant.
 • Aftaler for den videre proces i forhold til afklaring af foranstaltninger til familien indgås.
 • Aftaler vedr. familiens fraflytning eller evt. forlængelse af opholdet på Familieinstitutionen indgås.

Undersøgelsesrapport gennemgås med familien og fremsendes til sagsbehandler inden udløb af de 4 måneders udviklings- og undersøgelsesforløb.